صعود به قله کولاوا

مورخه ۳ اردیبهشت ۲۰ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به قله کولاوا در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵شرکت کنندگان آقا: محمد میرانی، یعقوب ملا زاده، حمید یارویسی،مهدی سلیمی، مجید معظمی،

بیشتر بخوانید