همایش بین المللی بزرگ ترین غار دست کند ایران ‘کرفتو’ برگزار می شود

سنندج-ایرنا- همایش بین المللی’کرفتو’بزرگ ترین غار دست کند ایران که ایرانیان باستان بدون داشتن ابزار برقی و تنها با وسایل دستی آن را ایجاد کردند برگزار می شود.
سرپرست پایگاه پژوهشی زیویه و کرفتو روز شنبه در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: در راستای

بیشتر بخوانید