تصاویر منتخب طبیعت قروه…..

روستای سنگین آباد(جنوب قروه)

ارتفاعات قلوز (جنوب قروه)
عکس ها از آقای ادیب خالدیان
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید