اعلام زمانی برای خاتمه اجرای دوره‌های سنگ‌نوردی مقارن با آغاز فصل سرما

فدراسیون طی بخش‌نامه‌ای از هیئت‌های سراسر کشور خواست؛ با توجه به آغاز بارندگی و کاهش تدریجی دما، ضروری است تا با توجه به وضعیت مذکور در آن استان و بررسی سوابق جوّی سال‌های گذشته، زمانی را به عنوان خاتمه اجرای دوره‌های سنگ‌نوردی تعیین و رونوشت

بیشتر بخوانید
تاثیر ارتفاع بر عضلات بدن:

تعداد اریتروسیت ها (گلبول های قرمز)دراولین هفته قرارگرفتن درارتفاع افزایش مییابد.کاهش اکسیژن درارتفاع باعث تحریک رها سازی هورمون اریتروپویتین میشود .این هورمون مسئول تولید اریترویست است .غلظت اریتروپویتین خون درسه ساعت اول پس ازرسیدن به ارتفاع بالا افزایش می یابد.وبعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت

بیشتر بخوانید