گلگشت به منطقه قره داغ

روز جمعه ۳۱ فروردین ماه ۹ تن از اعضای باشگاه قاجر همراه دو مهمان طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول گلگشتی به منطقه قره داغ داشتند.
اعضای شرکت کننده در برنامه:
بانوان: صدیقه نوربخش، زهرا قاسمی، شریفه دولتی، عفت مرادی، منیژه مرادی و

بیشتر بخوانید