پیمایش قسمتی از کویر ورزنه

مورخه ۱۱ آذرماه ۱۹ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم  قسمتی از کویر ورزنه در استان اصفهان را پیمایش کرده و از چند جاذبه اش ( قلعه تاریخی قورتان، گاو چاه و آسیاب شتر) بازدید نمودند.
در این برنامه

بیشتر بخوانید