صعود به قله پراو

مورخ ۲۵ آذر ماه طبق برنامه زمانبندی شده باشگاه قاجر ۴تن از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله پراو کرمانشاه گردیدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان عبدالله سنگین آبادی، علیرضا میمنت، علی الیاسی و کوروش دره وزمی(سرپرست)
گزارش کامل برنامه

بیشتر بخوانید