اردوی هیمالیا نوردی استان کردستان در منطقه پریشان

مورخه ۹و ۱۰ آذر ماه آخرین اردوی استعدادیابی، آموزشی و توانمندسازی هیمالیانوردی استانی در منطقه پریشان قروه برگزار شد. 
۲ تن از اعضای باشگاه قاجر به مدت ۲ روز در این اردو به مربیگری آقای رحمان مرادیانی حضور داشتند.
آقایان : رحمان مرادیانی ، علی

بیشتر بخوانید