گلگشت وکوهنوردی در منطقه بدر

مورخه ۲۶و۲۷ خرداد ۱۵تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قلل قاجر، سامان و بدر صعود نمودند.
در این برنامه ۴ مهمان حضور داشتند.
گزارش تصویری در ادامه برنامه

قله بدر

قله قاجر

قله سامان
نفرات

بیشتر بخوانید