صعود به قله پریشان

مورخه ۹ مهرماه ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر همراه تیم عاشقان الوند به قله پریشان صعود نمودند.

نفرات باشگاه قاجر آقایان:  کورش دره وزمی. علی الیاسی. اکبر مخدومی. مهدی معظمی. نبی شفیعی و ۳نفر مهمان از قروه

بیشتر بخوانید