پیمایش خط الراس نسار مایخان تا قله دروازه

مورخه ۱۱ تیر ماه دو تن ازاعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه خط الراس نسار مایخان تا قله دروازه را پیمایش نمودند.
خط الراس نسار مایخان ار ابتدای روستای امین آباد حیاته بزرگ شروع می شود و شامل قلل : نسار مایخان-یال پشت ئاوایی-

بیشتر بخوانید