صعود به قاجر و سامان

مورخه ۶ فروردین ماه ۴ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قلل قاجر و سامان در جنوب قروه صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

قله قاجر

قله سامان
اعضای شرکت کننده:
آقایان: شهرام نعمتی- مهدی

بیشتر بخوانید