پیمایش خط الراس سالداشی به قله قاجر

مورخه ۱۶ مهرماه ۱۲ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم خط الراس سالداشی به قله قاجر را پیمایش نمودند.
دراین برنامه ۳ مهمان حضور داشت.
گزارش برنامه در ادامه مطلب..

قله قاجر

پناهگاه بدر
نفرات شرکت کننده

بیشتر بخوانید