گلگشت و صعود به قله شاه نشین تخت

مورخه ۶ و ۷ خرداد ماه ۲۰ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماه اول گلگشتی به منطقه شاه نشین تخت در پاوه (کرمانشاه) داشتند.
در این برنامه ۲ تن ازاعضا به قله ۳۱۰۰ متری شاه نشین تخت یکی ازقلل رشته

بیشتر بخوانید