شاه نشین تخت؛ گلگشت و صعود

مورخه ۶ و ۷ خرداد ماه ۲۰ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماه اول، گلگشتی به منطقه شاه نشین تخت در پاوه (کرمانشاه) داشتند.
در این برنامه ۲ تن ازاعضا به قله ۳۱۰۰ متری شاه نشین تخت، یکی ازقلل رشته

بیشتر بخوانید