صعود به قله پراو

مورخه ۱۰ اردیبهشت ماه دو تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قله پراو بلندترین ارتفاع کرمانشاه صعود نمودند.
در این صعود تعدادی از کوهنوران قروه نیز حضور داشتند.

اعضای شرکت کننده در برنامه: آقای صالح یارعلی و خانم

بیشتر بخوانید