نصب تابلو در قله قلوز

مورخه ۵ مهرماه آقای مهدی مهدی عراقی در یک فوق برنامه به قلل دروازه و قلوز صعود نموده و تابلوی قله قلوز را نصب کردند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

بیشتر بخوانید
صعود به قله قلوز و دروازه

مورخه ۲۹ مرداد ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قله قلوز و دروازه در جنوب قروه صعود نمودند.
در این برنامه یک مهمان حضور داشت.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله دروازه

اعضای شرکت کننده در برنامه

بیشتر بخوانید