شبمانی در قله وزیر؛ صعود به قله بدر

 
مورخه ۲۳  و ۲۴ بهمن ماه ۹ تن از اعضا باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله بدر صعود کرده و ۲ تن از اعضا در قله وزیر شبمانی نمودند.
گزارش تصویری در ادامه مطلب..

قله بدر

شرکت

بیشتر بخوانید