صعود به قلل الوند و کلاغ لان در همدان

مورخه ۱۸ تیر ماه ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قلل کلاغ لان و الوند در همدان صعود نمودند.
در این برنامه ۴ مهمان حضور داشتند.

قله کلاغ لان

قله الوند
اعضای شرکت کننده در

بیشتر بخوانید