صعود ازمسیر تنوره به قله یوسف سیاه

مورخه ۹ مهرماه ۲ تن ازاعضای باشگاه قاجرطبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم  از مسیر تنوره به قله یوسف سیاه صعود نمودند.
در این برنامه  یک مهمان از باشگاه ئاسوی دهگلان شرکت داشتند.

اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان:  محمد ظاهری و

بیشتر بخوانید