تمرین گام برداری و سُر خوردن روی برف در منطقه بدر

مورخ نوزدهم فروردین سال ۱۴۰۱ تعداد سیزده نفر از اعضای باشگاه قاجر، دومین برنامه شش ماهه اول سال باشگاه را با تمرین گام برداری و سُر خوردن روی برف را در منطقه کوه بدر اجرا نمودند.
اعضای شرکت کننده در برنامه:
آقایان محمد میرانی، علیرضا

بیشتر بخوانید