صعود به ارتفاعات بدر و کانی شاه پسند

مورخه ۲۱ خرداد ماه ۱۳ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول در برنامه ای گلگشتی به ارتفاعات بدر و کانی شاه پسند صعود نمودند.
در این برنامه ۱۰ تن مهمان شرکت داشتند.

پناهگاه بدر

مسیر کانی شاه پسند
بیشتر بخوانید