صعود به قله الوند

مورخه ۲۰ خرداد ماه ۱۸ تن ازاعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله الوند در همدان صعود نمودند.
در این برنامه ۵ مهمان حضور داشتند.
گزارش در ادامه برنامه…

قله الوند

تخت نادر
آقایان شرکت کننده در برنامه

بیشتر بخوانید