صعود به قله آلما بلاغ

مورخه ۲۱ اردیبهشت ماه سه تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله آلما بلاغ در استان همدان صعود نمودند.
در این برنامه یک مهمان حضور داشتند.
اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان: محمد میرانی،محمدرضا جلالی(مسئول فنی )و

بیشتر بخوانید