گلگشت به منطقه آغچه دربند

 
مورخه ۷ اردیبهشت ۹ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول گلگشتی به منطقه آغچه دربند
داشتند در این برنامه ۸ مهمان حضور داشت.
اعضای شرکت کننده در برنامه آقایان: طیب صالحی،فرهاد طاهری، کامبیز اقدامیان، شهرام نعمتی،جلال حنیفی

بیشتر بخوانید