پیمایش قسمتی ازجنگل گلستان

مورخه ۲۴ آبان ماه۱۴ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم قسمتی از جنگل گلستان را پیمایش کردند.
در این برنامه از آبشار لوه، چشمه لال و چشمه لوه بازدید نمودند.
۱۰ نفر مهمان نیز در برنامه حضور داشتند.
گزارش

بیشتر بخوانید