صعود آبشارهای یخی منطقه خور

طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم باشگاه قاجر روز چهارشنبه ۴اسفند ۱۴۰۰سه نفر از اعضای باشگاه موفق‌ به صعود چند آبشاریخی در منطقه خور شدند.
اعضای شرکت کننده:
آقایان شاهین نادری، محمد ظاهری و رحمان مرادیانی (سرپرست)

بیشتر بخوانید