سخنی با همراهان سایت قاجر

سخنی با همراهان سایت قاجر
در بخش پیغام کوتاه انتقاداتی در خصوص سایت نوشته شده است که لازم دیدیم در این رابطه توضیحاتی داده شود .
بدون شک ما در هر شرایطی باید پذیرای انتقاد بوده و باشیم زیرا هر انتقادی ولو اینکه

بیشتر بخوانید