سنگنوردی در دیواره بیستون

سنگنوردی در دیواره بیستون
مورخه ۴ خرداد ماه ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول در دیواره بیستون مسیر قاجر سنگنوردی نمودند.
در این برنامه یک مهمان حضور داشت.
اعضا شرکت کنند:رحمان مرادیانی(سرپرست) ، شاهین نادری
مهمان ها:

بیشتر بخوانید
صعود به قله یخچال و کوبری

صعود به قله های یخچال و کوبری
جمعه مورخ ۴ خرداد ماه ۴ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله کوبری و یخچال در همدان صعود نمودند.
اعضای شرکت کننده در برنامه:
آقایان: محمد میرانی (مسئول فنی)

بیشتر بخوانید
صعود به قله وزیر و بدر

روز جمعه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ سه نفر از اعضای باشگاه قاجر به همراه دو نفر مهمان موفق به صعود قلل وزیر و بدر شدند.
نفرات شرکت کننده در برنامه:
آقایان: محمدرضا جلالی، علیرضا میمنت، محمد میرانی
مهمان ها: علی اکبر جلالی، جواد

بیشتر بخوانید