صعود به قله قلوز

مورخ چهاردهم مرداد ماه ۱۴۰۰، پنج نفر از اعضای باشگاه قاجر و یک نفر مهمان موفق به صعود قله قلوز شدند.
گزارش کامل برنامه در ادامه مطلب…
نفرات شرکت کننده در برنامه؛
آقایان جلال حنیفی، علی الیاسی، مهدی مهدی عراقی، عبدالله سنگین آبادی
بانوان

بیشتر بخوانید