صعود به قله پریشان

مورخه ۲۷ مرداد۲ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قله پریشان در جنوب قروه صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله پریشان
اعضای شرکت کتتده آقایان: کورش دره وزمی و مهدی معظمی(سرپرست)

بیشتر بخوانید
صعود به قلل بدر و وزیر

مورخه ۲۸ مرداد ماه ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قلل بدر و وزیر در جنوب قروه صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله بدر

قله وزیر
اعضای شرکت کننده آقایان: مهدی معظمی و کورش دره وزمی(سرپرست)
بیشتر بخوانید