صعود به قله قلوز و دروازه

مورخه ۲۹ مرداد ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر در یک فوق برنامه به قله قلوز و دروازه در جنوب قروه صعود نمودند.
در این برنامه یک مهمان حضور داشت.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

قله دروازه

اعضای شرکت کننده در برنامه

بیشتر بخوانید
صعود بە قلە پریشان از مسیر جدید «شیوا»

مورخ ۲۶ مرداد ماه ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر قروه در یک فوق برنامه از مسیری جدید به قله پریشان صعود نمودند و نام این مسیر را به نام  همنورد گرامی زنده یاد شیوا بیابانی، مسیر «شیوا» نامگذاری کردند.
خانم شیوا بیابانی عضو باشگاە

بیشتر بخوانید