گلگشت به منطقه مانگه دول

مورخه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۸ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول گلگشت و صعود به ارتفاعات مانگه دول در جنوب قروه داشتند.
در این برنامه ۱۴ تن مهمان هم حضور داشت.

آقایان شرکت کننده در برنامه: 

بیشتر بخوانید