صعود به ارتفاعات قلوز

مورخه۷ آذرماه ۵ تن ازاعضای با شگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم  به ارتفاعات قلوز (زرده چرمک) در جنوب قروه صعود نمودند.
در این برنامه  ۲ تن از کوهنوردان بصورت مهمان حضور داشتند.
گزارش تصویری در ادامه مطلب…

شرکت کنندگان

بیشتر بخوانید