صعود قله شوانه کچل

جمعه مورخ ۶ دی ماه، چهار نفر از اعضای باشگاه قاجر موفق به صعود قله شوانه کچل شدند.
آقایان شرکت کننده در برنامه: ‌شهرام نعمتی، رحمان مرادیانی، مهدی معظمی، محمد ظاهری

بیشتر بخوانید