یخنوردی در آبشار خور، کرج

مورخه ۱۶ اسفند ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامە زمانبندی شدە شش ماهەی دوم در آبشار خور، کرج یخنوردی نمودند.

در این برنامه یک تن از یخنوردان تهران به عنوان مهمان شرکت داشتند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

گزارش برنامەی تمرین یخنوردی در منطقەی خور کرج 
 روز چهارشنبە ۱۵  اسفند ماە، ساعت ۱۴:۳۰ بە همراە رحمان مرادیانی و شاهین نادری از قروە حرکت کردە و پس از عبور از شهرهای همدان و قزوین، ساعت ۱۹:۳۰ بە کرج میرسیم. بدون توقف بە قصد رسیدن بە روستای خور وارد جادەی چالوس میشویم. 
برای رسیدن بە روستای خور باید وارد جادەی کرج-چالوس شدە و پس از حدود پانزدە کیلومتر(نرسیدە بە سد کرج) از سمت راست از جادە خارج شد و بە سمت روستای خوزنکلا رفت. در ابتدای روستا دوراهی وجود دارد کە باید راە سمت راست را دنبال کرد. این جادە بعد از عبور از دو روستا در نهایت بە روستای خور میرسد. 
ساعت ۲۱ بە روستای خور رسیدە و در کنار ایستگاە نگهبانیِ ورودیِ روستا چادر میزنیم و استراحت میکنیم.
روز پنجشنبە ۱۶ اسفند از خواب بیدار شدە و بعد از صرف صبحانە، آمادەی حرکت بە سمت آبشار میشویم. از قبل با خانم کیانا عرب از یخنوردان خوب تهران هماهنگ کردە بودم و قرار شدە کە بە عنوان مهمان در برنامەی ما شرکت کند و  از تهران حرکت کردە و بە جمع ما اضافە شود. در انتهای روستا مسیر پاکوب مشخصی بە سمت آبشار ادامە دارد کە در امتداد جوی آب همراە با منظرەای زیبا و دلفریب است. 
بعد از حدود نیم ساعت بە درەی پایینی میرسیم. در منطقەی خور دو درە وجود دارد کە جمعا شش آبشار کوچک و بزرگ با درجات سختی مختلف در کنار هم قرار دارند. در درەی پایین سە آبشار قرار دارد و باقی آبشارها در درەهای بالایی قرار دارند. 
در ابتدا قصد داریم آبشار اول را کە کوتاەتر و خفتەتر است، صعود کنیم تا آمادگی لازم را برای صعودهای سخت‌تر کسب کنیم اما کلاس آبشاریخی در آنجا در حال برگزاری است و نفرات زیادی در حال صعود هستند. بخاطر ریسک بالای فعالیت بر روی این آبشار تصمیم میگیریم بە سمت آبشارهای عروس و کرجی‌ها برویم.(زمانی کە نفرات زیادی بر روی یک آبشار فعالیت میکنند، درصد ریسک فعالیت چند برابر میشود و درصورت پاندول شدن نفرات صعودکنندە، ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری بە خود و دیگران وارد کنیم). بە پای آبشار عروس میرویم و لوازم را جهت شروع کار صعود آمادە میکنیم. در این حال خانم کیانا عرب هم بە جمعمان اضافە میشود و مورد استقبال قرار میگیرد. کار صعود را بر روی آبشار عروس آغاز میکنیم و در هوایی زیبا مشغول فعالیت و لذت بردن از یخنوردی میشویم.
 آبشار عروس ۵۰ متر ارتفاع دارد و درجە سختی آن در حدود +M4 است کە صعودی نسبتا سخت محسوب میشود و در بیشتر قسمت‌ها آبشاریخی کاملا عمود است و در یک قسمت هم قطر یخ بسیار نازک میشود. این قسمتِ نازک در محل اتصال ستون یخی با دیوارەی سنگی قرار دارد کە بە این نقطە” attach point یا نقطەی اتصال گفتە میشود. نازک بودن قطر یخ در قسمتهای موسوم بە “نقطە اتصال” بسیار خطرناک است و در واقع علت اصلی ریزش ستون‌های یخی هم همین نازک بودن قطرِ یخِ نقطەی اتصالِ یخ و صخرە است. برای صعود این آبشار نیاز بە حداقل ۱۰ پیچ‌یخ می‌باشد. خوشبختانە در انتهای آبشار کارگاە زنجیری بر روی صخرە نصب شدە است و ما از این کارگاە بە عنوان حمایت نفر دوم استفادە میکنیم و چندین مرحلە بر روی این آبشار اقدام بە صعود و فرود میکنیم. آبشار کرجی‌ها متاسفانە اصلا ظاهر مناسبی ندارد و در بعضی قسمت‌ها بسیار نازک است و ما بخاطر دوری از خطر تصمیم میگیریم کە بر روی این آبشار فعالیتی نداشتە باشیم. 
ساعت ۱۷ پس از جمع‌آوری لوازم بە سمت روستا حرکت کرده پس از نیم ساعت بە روستا میرسیم. با خانم کیانا عرب خداحافظی کردە و بە سمت کرج حرکت میکنیم. پس از صرف شام در کرج، بە سمت قروە حرکت کردە و ساعت ۲ نیمەشب بە قروە میرسیم.
گزارش از محمد ظاهری

تاریخ اجرای برنامه: ۱۵ الی ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۷
شرکت کنندگان آقا: رحمان مرادیانی، شاهین نادری، محمد ظاهری(سرپرست)
شرکت کنندگان خانم: کیانا عرب از تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *