صعود به قله بدر
مورخه ۳۰ آذر ماه ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر به قله بدر صعود نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب…

گزارش صعود بە قلە بدر 
بارش برف زیبای زمستانی چهرەی منطقەی قروە رو سپیدپوش کردە..دشت و کوە از این نعمت آسمانی کام گرفتە و کوهستان رخت زیبا و جاودانەی برفی بە تن کردە است…قرار ما برای شبمانی در ارتفاعات بدر است اما بارش روز پنجشنبە باعث بستە شدن جادەهای روستایی منطقە شدە و برنامەی ما بە امید باز شدن جادەها، بە روز جمعە موکول میشود…ساعت شش صبح با خودروی شخصی بە سمت روستای “پیرسلیمان” حرکت میکنیم…خوشبختانە راهداران عزیز و زحمتکش جادە را نمک پاشی کردەاند و بعد از نیم ساعت بە روستا میرسیم..ساعت شش و سی و پنج دقیقە بە سمت پناهگاە شروع بە کوهپیمایی میکنیم، در حالی کە نرم نرم برف میبارد.. در سکوت زیبای صبحگاهی، در دامان طبیعت زیبای زمستانی قدم‌زنان حرکت میکنیم…بە راستی کە چە نعمت بزرگیست کوهنورد بودن و لذت بردن از دنیای پر رمز و راز کوهستان. هرچە بە پناهگاە نزدیکتر میشویم برف عمیق‌تر میشود و لذت صعود را دوچندان میکند. پس از  حدود یک ساعت تلاش‌ بی‌وقفە و برفکوبی نیمە سنگین، ساعت هفت و سی دقیقە بە پناهگاە بدر میرسیم…یک ربع صرف صبحانە خوردن میشود..ساعت هفت و چهل و پنج دقیقە بە قصد صعود بە قلە در هوایی مەآلود و در زیر بارشی خفیف بە سمت بالا حرکت میکنیم. از پشت پناهگاە بە صورت مستقیم بالا میرویم و بعد از رسیدن بە سکوی زیر یالِ منتهی بە قلە، بە سمت شرق(چپ) تغییر جهت دادە و سکو را تراورس میکنیم..بعد از رسیدن بە انتهای سکو بە سمت یال حرکت را ادامە دادە و چند متر پایین‌تر از یال، لباس اضافە میکنیم چون بر روی یال باد شدیدی در حال وزیدن است. بە روی یال رفته و با وزش باد مورد استقبال قرار میگیریم. باد برف روی یال را بە درەها و دهلیزهای شمالی میبرد. هرچە بالتر میرویم سرما شدیدتر میشود و سرعت باد بیشتر…زیر قلەی فرعی برفکوبی شروع میشود و خوشبختانە برف بسیار عمیقی بر روی یال خوابیدە است. بعد از رسیدن بە قسمت زین‌اسبیِ بین قلل فرعی و اصلی، مسیر را از روی تیغەی منتهی بە قلە ادامە میدهیم…تیغەی سنگی کە صعود از آن بسیار هیجان‌انگیز و زیباست و در قسمت‌هایی باریک میشود…از پناهگاە کە خارج شدەایم بدون توقف بە صعود ادامە دادەایم و اکنون زیر قلە هستیم و هوا هم مە‌آلود و برودت هوا و بارش برف و سرعت باد شدیدتر شدە است . ساعت نە و چهل و پنج دقیقە دست در دست هم بە قلە میرسیم و بعد از گرفتن چند عکس بدون توقف و استراحت بە سمت پایین سرازیر میشویم و از همان تیغەای کە صعود کردەایم با احتیاط پایین میرویم. پس از عبور از قلەی فرعی و پایین رفتن از یال اصلی هوا تغییر میکند و ابر و مە کنار رفتە و قلە خود را بە ما نشان میدهد…واقعا زیبا و دلرباست و انسان را بە وجد می‌آورد…بە سکو میرسیم و بعد از تراورس سکو، بە سرازیریِ منتهی بە پناهگاە میرسیم…چشم‌انداز قلەی دروازە و دشت قروە مسحور کنندەست. ساعت دە و چهل و پنج دقیقە بە پناهگاە میرسیم و همزمان یک تیم از قروە هم کە از پایین آمدەاند، بە پناهگاە میرسند. بعد از نوشیدن جرعەای آب و استراحتی نیم ساعتە، بە سمت پایین سرازیر میشویم و راس ساعت دوازدە ظهر با رسیدن بە روستا، برنامەی ما بە پایان میرسد.
گزارش از محمد ظاهری

تاریخ اجرای برنامه: ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷
شرکت کنندگان آقا: محمد ظاهری، شهرام نعمتی(سرپرست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *