صعود به قله پریشان

مورخه ۲۳ آذر ۲ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله پریشان در جنوب قروه صعود نمودند.

گزارش برنامه در ادامه مطلب…

گزارش برنامە صعود بە قلە پریشان 
تاریخ ۲۲ و ۲۳ آذر ماە
پنجشبە ساعت بیست و دو از قروە بە سمت روستای “نعمت‌آباد” حرکت میکنیم…بخاطر شرایط کاری بندە حرکتمان بە تعویق افتادە است. بعد از چهل دقیقە بە روستای نعمت‌آباد میرسیم و خودرو شخصی رو کنار ایستگاە محیط‌بانی پارک میکنیم و بە سمت پناهگاە حرکت میکنیم…هوای بی‌نهایت دلپذیر و سکوت شبانگاهی حس خوبی بە ما میدهد و ما سلانە سلانە بە پیش میرویم و در طبیعت غرق میشویم. نیم ساعت ماندە بە پناهگاە توقف میکنیم و گتر میپوشیم و باز بە حرکت ادامە میدهیم. بخاطر برف عمیقی کە باریدە، چشمەی کنار پناهگاە بە زیر برف رفتە است. ساعت بیست و سە و چهل دقیقە بە پناهگاە میرسیم و بە انجام امورات شخصی میپردازیم و بە خواب میرویم…
روز جمعە پس از بیدار شدن از خواب و صرف صبحانە از پناهگاە بیرون میرویم تا بە سمت قلەی پریشان حرکت کنیم..یک تیم از همدان بە سمت پناهگاە می‌آیند و قصد صعود یک روزە دارند. منتظرشان نمی‌مانیم و بە سمت بالا حرکت میکنیم…برف عمیق از ما پذیرایی میکند، قلەی پریشان از پس ابر و باد و آفتاب دلبری میکند… باد ابرها را بە رقص درآوردە و دیوارەهای پریشان را گاە از نظر پنهان و گاە نمایان میکنید و ما در این بزم جانانە، سرمست و با شور و اشتیاق گام برمیداریم و لذت میبریم و زندگی میکنیم.
برف‌کوبی سنگینی در پیش است و از دامنە بە یال منتهی بە گردنە پناە میبریم اما بر روی یال هم برف عمیق است. بە شیب انتهایی منهی بە گردنە میرسیم، جایی کە در فصول خشک ارتفاع گیاهان تا بالاتر از کمر فرد میرسد اما الان عمق برف بە حدی است کە تمام گیاهان در زیر برف است و کار صعود و برفکوبی را سخت کردە است..بە گردنە میرسیم و بدون توقف بە صعود ادامە میدهیم و بخاطر عمق برف، نزدیک بە ریشەی صخرەها حرکت میکنیم تا از ریزش بهمن دور باشیم. در ادامە بە دهلیز میانی میرسیم کە با برف سفت و در قسمتهایی یخ پوشیدە شدە است..با احتیاط بالا میرویم و کم‌کم بە قلە نزدیک میشویم.  صخرەهای پوشیدە از برف و یخ زیبایی بی‌حد و اندازەای بە طبیعت بخشیدە است و صخرەهای منتهی بە قلە همە پوشیدە از برف و یخ است. پس از یک ساعت و نیم تلاش بی‌وقفە بە قلە میرسیم و بدون استراحت بە سمت تیغەی شرقی و قلەی فرعی میرویم. کل تیغە پوشیدە از برف است. بعد از رسیدن بە قلەی فرعی بە سمت قلەی اصلی برمیگردیم و بدون توقف بە سمت پناهگاە سرازیر میشویم. نزدیک صخرەهای میانی بە تیم همدانیها میرسیم و بعد از احوالپرسی از آنها خداحافظی میکنیم و بە فرود ادامە میدهیم. با احتیاط از دهلیزها و گردنە پایین میرویم و نزدیکی‌های پناهگاە بە تیم دیگری از همدان(گروە کوهنوردی کارگران) برمیخوریم. بعد از رسیدن بە پناهگاە، جرعەای آب و شربت و کلوچە میخوریم و بعد از نظافت پناهگاە بە سمت پایین سرازیر میشویم. بە پشت سر نگاە میکنم، میبینم کە دیواەهای پریشان و قلەهای اطراف بە مانند تابلویی بسیار زیبا انسان را بە وجد می‌آورد و هوای مطبوع حس لذتبخشی پس از پایان برنامە بە ما منتقل میکند. ساعت دوازدە و نیم ظهر بە روستای نعمت آباد میرسیم و سوار بر خودرو شخصی‌مان میشویم و بە سمت قروە حرکت میکنیم.
گزارش از محمد ظاهری

تاریخ اجرای برنامه: ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۷
شرکت کنندگان آقا: محمد ظاهری، شهرام نعمتی(سرپرست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.