صعود به ارتفاعات دماوند از جبهه شمالی

مورخه ۲۷ مهرماه ۴ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شدهه شش ماهه دوم به ارتفاعات دماونداز جبهه شمال صعود نمودند.

بیشتر بخوانید