پیمایش خط الراس دندان اژدها

مورخه ۹ مهرماه سینا ابراهیمی عضو باشگاه قاجر بهمراه دو تن از کوهنوردان خطالراس اژدها در علم کوه را پیمایش نمودند.

بیشتر بخوانید