گشایش مسیر در دیواره ته ره غه بوکان

مورخه ۲۹ الی ۳۰ شهریور محمد ظاهری عضو باشگاه قاجر قروه بهمراه کیوان قادرپور، ٸاوات کریم‌زادە و هێمن عزیزی از باشگاه هاوری بوکان مسیری را در دیواره ته ره غه به یاد «علی مینی» گشایش نمودند.

محمد ظاهری عضو باشگاه قاجر
تاریخ اجرای برنامه:

بیشتر بخوانید