صعود علم کوه و دیواره علم کوه از مسیر شمالی

مورخ ۲۷ مرداد الی ۳ شهریور ماه محمد ظاهری عضو باشگاه قاجر قروه بهمراه سعید محمدزاده از سنگنوردان بجنورد دیواره شمالی علم کوه و گرده آلمان ها را صعود نمودند.

گزارش برنامه در ادامه مطلب….

گزارش برنامەی صعود دیوارە علم‌کوە باشگاە قاجر قروە کردستان
صعود دیوارەی شمالی علم‌کوە هموارە بە عنوان یک هدف نهایی و جایگاە آرزوهای بزرگ در بین دیوارەنوردان داخلی مطرح بودە است و هرسالە در فصل تابستان دیوارەنوردان زیادی کە خوشبختانە هر سال بر تعدادشان افزودە میشود، بە منظور محک زدن توانایی‌هایشان بە سوی علم‌کوە رهسپار شدە و هر کس بە اندازەی توانش از این دیوارەی زیبا کام میگیرد. 
کمپ علم‌چال و تصویر خیال‌انگیز دیوارە بە اندازەای اغواگر و دلفریب است کە می تواند هر دیوارەنوردی را عاشق خود کند و گوهری در دل او بە جای بگذارد کە هر سال این دیدار عاشقانە تکرار شود و دل عاشق بە دیدار معشوق بشتابد. 
یک سری قوانین نانوشتە در بین دیوارەنوردان علم‌کوە وجود دارد کە رعایت این قوانین باعث تسهیل در فرآیند صعود و اسکان در منطقە شدە و امکان برخورداری حداکثری از زیبایی‌های برنامە دارد. باوجود حضور تیم‌های زیاد در علم‌چال کە اکثرا هم برای صعود گردە آلمانها بە اینجا آمدەاند، خوشبختانە فضایی صمیمی و مسٸولانە در بین افراد حاضر در کمپ وجود دارد و رعایت قوانین دیوارەنوردی در علم‌کوە باعث شدە کە باوجود ترافیک در مسیرهای دیوارە، بدون کمترین مشکلی کار بە اتمام برسد و همگی در نهایت سلامت بە خانەهایمان بازگردیم. 
گزارش روز بە روز برنامەی یک هفتە را خدمت دوستان عزیز اراٸە میکنم و البتە درمورد نحوەی رسیدن بە قرارگاە ونداربن و هزینەهای جاری و اجارە قاطر توضیح اراٸە نمیدهم و دوستانی کە در این زمینە خواهان اطلاعاتی هستند، میتوانند بە گزارش همنورد گرامی رحمان مرادیانی مراجعە کنند کە همزمان با ما در منطقە حضور داشتند و تیمی دیگر از باشگاە قاجر و همنوردان  سنندج و سقز را از مسیر گردەی آلمانها بە قلەی علم‌کوە هدایت کردند. تبریک بە خانوادەی بزرگ قاجر کە هموارە بدون کوچکترین منت و چشمداشتی، یاری‌گر و مشوق دیگران بودەاند.
شنبە ۲۷مرداد
بعد از تحویل دو کیسەبار بە وزن شصت کیلوگرم شامل مواد غذایی و بخشی از لوازم فنی بە قاطرچی، خود نیز با کولەهای سنگین بە سمت بالا حرکت میکنیم. کولەهای من و سعید حدود بیست و هفت کیلوگرم وزن دارە و حسابی شرمندەی شانەهایمان میشویم. 
حرکت بە کندی اما مداوم ادامە و بدون توقف تا کشتی‌سنگ در پاکوبی کاملا مشخص و هموار کوهپیمایی میکنیم. در کنار کشتی‌سنگ استراحت و بە زمانهایی فکر میکنیم کە بخاطر طولانی بودن مسیر، کشتی‌سنگ بە عنوان محل اولین شبمانی انتخاب میشد.
بعد از استراحت و برداشتن آب از چشمە(اینجا آخرین چشمەی مسیر تا سرچالە و در مسیر دیگر آب وجود ندارد، متاسفانە چشمەی لیزونک خشک شدە) بە حرکت ادامە میدهیم. بە پیت‌سرا رسیده،  استراحت کوتاهی و دوبارە ادامەی مسیر تا لیزونک بە امید چشمە و نوشیدن آب اما با رسیدن بە لیزونک متوجە میشویم کە آبی وجود ندارە…استراحت کوتاهی میکنیم تا بتوانیم شیب تند زیرِ پناهگاە سرچال را راحت صعود کنیم. 
زیبایی‌های طبیعت واقعا وصف ناپذیراست..آبی توی علم‌چال بخاطر ذوب یخچال بە اعماق شکاف‌ها میرود، با قدرت زیادی در نقطەای از کوە بیرون زدە و باعث خلق زیباترین تصویر چشم‌نواز و دلربای طبیعی شدە کە نظیر آن را مگر در خواب خوش بتوان پیدا کرد. آبشارها و درەهای عمیق، درکنار رایحەی گل‌ها و چشم انداز کوەهای اطراف بە انسان حس قدم زدن در بهشت رو انتقال میدەد. ما بدون اینکە خود متوجە باشیم در حال سپری کردن زیباترین بخش از لحظات عمرمان هستیم و در واقع داریم زندگی میکنیم. 
بعد از رسیدن بە سرچال بە استراحت کرده و تصمیم بر این گرفتە میشە کە شب رو اینجا بمونیم. 
یکشنبە ۲۸مرداد
بعد از صرف صبحانە و آمادە شدن، بە سمت علم‌چال حرکت میکنیم. مسیری پاکوب اما سنگلاخی کە در بعضی نقاط باید با دقت مسیریابی کرد. بعد از حدود دو ساعت بە محل موسوم بە “پناهگاە خرابە” میرسم. مثل همەی طرح‌های بدون کارشناسیِ این مرز و بوم، احداث پناهگاە در سالهای دور بر روی بستر یخچال صورت گرفتە بود کە طبیعتا با جابجایی و حرکت طبیعیِ یخچال، پناهگاە هم خراب شدە و امروزە فقط آثاری از دیوارهای فروریختەی آن پیدا است.
 کم‌کم‌ باقی افراد هم میرسند و محل مناسبی را جهت برپایی کمپ انتخاب کردە و کف این محل رو صاف و هموار میکنم. چادر را نصب کردە و کلیەی فرآیند اسکان و تجهیز کمپ بە مرور انجام میشود.
 بعد از صرف ناهار استراحت میکنیم. غروب مشغول آمادە کردن لوازم جهت صعود دیوارە میشویم.
 استرس اولیەی کار روی دیوارە را  احساس میکنم تمتم مدت فکر می کنیم که یک چیزی کم است اما خشیختانه همه چیز درست بود.
 شام رو میخوریم و زود میخوابیم.
دوشنبە ۲۹مرداد
ساعت سە بامداد، سعید رو بیدار و  مقدار کمی از غذای شب ماندە را گرم میکنم. 
در همین حال که  یک کردەی دو نفرە بە ابتدای مسیر ۵۲ رسیدند و دو کردەی دیگە هم توی گل‌سنگ‌ها تلاش میکند.
با خودم گفتم مگر این ها  ساعت چند رفتند کە الان پای مسیر رسیدند؟ شاید من ساعتم را  اشتباە کوک کردم!! بە ساعت نگاە میکنم میبینم ساعت سە و پنج دقیقە است. باخودم فکر میکنم حتما میخواهند کار سرعتی یا صعود چند مسیر را انجام دهند.
 در سکوت کامل غذا خورده و آماده حرکت میشویم.
بە سمت دیوارە حرکت رفته و بعد از یک ساعت بە یخچال زیر گل‌سنگها میرسیم، از کف یخچال آب جاری شدە کە ما هم چند جرعە میخوریم و دستمالمان هم یخ میزند. 
بە سنگ یوسف میرسیم اما کی جرات می خواهد که بە این طناب پلاستیکی اعتماد کرد واقعا می شود  رویش یومار زد؟ طناب رو میریزیم و حمایت میکنیم. بعد از سنگ یوسف کار راحت‌تر میشە اما از بالای سرمون ریزش داریم. 
بە همنوردهای اصفهان میرسیم کە خدا میداند ساعت چند راە افتادە بودند. روم نشد از انها بپرسم. از کنارشان رد میشویم و پای مسیر هاری‌روست می رویم. 
قصد ما صعود بە روش سوییسی هست با سعید کار را شروع میکنیم. متوجە میشویم کە یک کردە از سنگنورادن اصفهان هم میخواهند مسیر فرانسوی‌ها را صعود کنند. چون صعود ما بە صورت همزمان هست و از مسیر کارگاە نمیگیریم، سرعتمان خیلی بالاتر میرود. بدون توقف تا دوراهی فرانسە و کارگاە طاقچە آرش بە صعود ادامە میدهیم. 
ساعت هشت بە اول پاندولەها میرسیم و بعد از دوتا پاندولەی کوتاە اما زیبا و رویایی بە گربەروها میرسیم. نمیدانم چرا بهش گربەرو، می گویند باور کنید پلنگ هم از اینجا بالا نمیرود. دو طول طبیعی خیلی قشنگ و خوش‌فرم داریم و یک طول مصنوعی کە بە روش صعود همزمانِ سوییسی صعود میکنیم و بە عنوان اولین تیم بە طاقچە قمقمە میرسیم. 
کردەی تبریزی‌ها کە ساعت سە نصف شب صعودشون را شروع کردە بودند و قصد صعود مسیر اصلی ‌۵۲ داشتند هنوز کنار سنگ آینە هستند و یک طول دیگر دارند تا برسند بە طاقچە قمقمە. 
ساعت نە صبح است ما بە طاقچە قمقمە رسیدیم. باور کردنی نیست برایمان کە اینقدر سریع حرکت کردیم. بە یاد همنوردان عزیزم شهرام نعمتی، رحمان مرادیانی و محمدحسین عمرانی هستم و دوست داشتم انها هم اینجا باشند. شوق دیدار رحمان توی علم‌چال باعث میشود کە لذت برنامە رو بیشتر احساس کنم.
 بعد از یک استراحت خیلی طولانی و رسیدن کردەی اصفهانی ها، بە سمت قیف مایل میشویم و از  مسیر ۶۷همدان صعود را
 ادامە میدهیم. وارد قیف کە میشویم همەچیز عوض میشود…از سرما یخ میزنیم  و دنیایی از میخ‌های رنگ و رو رفتە بە صورت مستقیم شکاف رو زیپ کردە و بالا میرود. رکاب زدن روی این میخ‌ها توی این سرما جسارت زیادی را میطلبد.  
قیف را بە روش کلاسیک صعود میکنیم و همدیگر را حمایت میکنیم. یک طول پنجاە متری را صعود میکنیم و کردەی اصفهان هم میرسد.
 بعد از یک طول پنجاە متری دیگر بە اول ریزشی‌ها میرسیم. توی قیف  اشتباە کردیم کە روش صعودمان را عوض کردیم وگرنە یک ساعتە از طاقچە قمقمە بە قلە میرسیدیم. 
بعد از صعود ریزشی‌ها بە قلە رسیده و استراحت کوتاهی کردیم. از مسیر سیاە‌سنگ‌ها بە سمت پایین حرکت میکنیم. عجلەای نداریم و آرام آرام فرود میریم. 
وقتی به کمپ میرسیم و همنورد ها خبر دادند کە یک آقایی بە اسم رحمان آمدە و سراغتان را گرفتە و گفتە: “چادر سالیوای آبی زدیم همین پایین، بە محمد بگید بیاد پیشمون”…هرچی میگردم چادر سالیوای آبی نمیبینم. میام توی کمپ و یە خردە شام میخورم و دوبارە میرم میگردم و با خودم فکر میکنم شاید اینقد خستە بودم کە نتوانستم پیداش کنم. بازم میگردم اما نیست کە نیست. برمیگردم و میخوابم بە امید اینکە فردا ببینمشان. 
سەشنبە ۳۰مرداد
ساعت پنج و نیم بیدار میشوم تا سراغی از رحمان بگیرم. میدانم کە شب را نگران من بودە و راحت نخوابیده. 
توی کمپ میگردم اما بازم چادر سالیوا خودش را از من قایم میکند، تا اینکە متوجە دوتا چادر در وسط یخچال، یک کمی دورتر از محل کمپ میشوم. بە آن سمت میروم از دور چادر سالیوا رو تشخیص میدم. تیم رحمان برای گردەی آلمانها خودشان را دارند آمادە میکنند.
 آقاشهرام هم بخاطر مسابقات سنگنوردی جام سامان توی برنامە شرکت نکردە. با تیم تا ابتدای شانەکوە میرم و انها را بدرقە میکنم و بە کمپ برمیگردم و همنوردان بجنورد را بیدار میکنم.
 امروز محلی برای کمپ دوم را صاف کردیم و با استفادە از یک پارچەی ضدآب سبک اما بزرگ یک چادر زدیم کە مثل خیمەی عشایر شدە خیلی جای مناسبی از آب دز آمدە…ابتکار و زحمت سعید ستودنی هست.
 برپایی این چادر انرژی خیلی زیادی از ما میگیرد. 
بعدازظهر تیم باشگاە قاجر بعد از صعود گردە بە کمپ برمیگردند و بلافاصلە بە سمت پایین حرکت میکنند. با آنها خداحافظی میکنم و بە کمپ خودمان برمیگردم.
چهارشنبە ۳۱مرداد
 امروز مشغول ااستراحت و درست کردن محل چادر عمومی شدیم..یک جای مسطح و بزرگ را صاف کردیم و دیوارەهایش را با استفادە از سنگهای بزرگ بلند کردیم. یک پارچەی ضدآب بزرگ آوردیم و روی دیواها کشیدیم و مثل خیمە محکم کردیم…دوستان شیرازی آمدە و سراغم را گرفتە بودن اما من برای آوردن آب رفتە بودم . بە محل کمپشون رفتم و ناهار بە صرف دم‌پختک‌قرمەای مهمونشان بودم.
 عصر تیمی از کوهنوردان تهران و بوکان و سردشت کەاز قبل با آنها هماهنگ کردە بودم، وارد محل کمپ شدند و قرار گذاشتیم روز بعد را استراحت کنند و روز جمعە مسیر گردە آلمانها رو صعود کنیم. شام همگی توی چادر عمومی جمع شدیم و تیم گردە را به صرف شام مهمان کردیم.
پنجشنبە ۱شهریور
 ساعت سە بیدار شده و صبحانە را با بی‌میلی میخوریم و بە سمت دیوارە حرکت میکنیم. هدف تلاش بر روی مسیر چهل و هشت‌ لهستان هاست.
 محسن حسینی از سنگنوردان  گرگان هم با من و سعید همراه شد و قرار است حسن روی مسیر تلاش طبیعی بزند و هرکجا نتوانست، من یا سعید مصنوعی صعود کنیم.
 مسیر چهل و هشت مسیر خیلی سنگینی برای صعود طبیعی است حتی درجەی صعود مصنوعیش هم بالاست.
 توی گل‌سنگ‌ها درحال صعودیم کە ریزش سنگ باعث میشود کە به یکی از افراد تیم مشهد کە زیر گل‌سنگ‌ها در حال صعود یخچال هست، برخورد کند. 
تیم مشهد از صعود دیوارە منصرف شدە و بە سمت چادرها می روند. ما هم بە سمت قیف مرکزی بالا میرویم. 
وقتی پای مسیر میرسیم، محسن شروع بە صعود میکند. ظاهرا مسیر سنگین‌تر از حد انتظار و صعودش خیلی طول میکشد. آفتاب بالا آمدە و ما را حسابی گرم میکند. کنار کارگاەِ پای مسیر با خودحمایت از سنگ نیمەآویزان میشوم و خوابم میبرد. 
وقتی سعید بیدارم میکند، حدود نیم ساعت گذشتە و محسن هنوز بە کارگاە طول اول نرسیدە. حمایت را عوض میکنیم و این بار سعید میخوابد و من حمایت میکنم. محسن بالاخرە بە کارگاە میرسد، من و سعید صعود میکنیم. 
طول دوم را من سرطناب میروم. صعود طبیعی فقط درحد چند متر برایم امکانپذیر است و بعد مجبور میشوم  توی فاز مصنوعی بروم.
یک سنگ بزرگ لاخ شدە را باید صعود کنم کە شکاف جانبیش ابزارخور است. ابزارهای ریز کار میگذارم و روی آنها رکاب میزنم و بالا میرم. بعد از بیست و پنج متر بە کارگاە میرسم و بچەها را حمایت میکنم کە بالا بیایند. طول سوم را سعید سرطناب میرود و ما هم پشت سرش صعود میکنیم. 
زمان زیادی را از دست دادیم بخاطر همین فرود میریزیم و فرود میایم تا پای مسیر. دو طول دیگر توی ریزشی‌ها مستقیم فرود میرویم و بعد بە سمت گردە تراورس میکنیم. داخل صخرەهای منتهی بە گردە را بدون طناب بالا میروم و بقیه هم بەدنبالم میایند.
 بە جایی میرسیم کە همنوردان اصرار دارند کە طناب ببندم و ایمن صعود کنم.  یک طولِ بیست متری را با طناب صعود میکنم و وارد مسیر گردە میشوم. بین دو رکابی و سە رکابی قرار داریم و باید فرود بریزیم. دو طول پنجاە متری فرود میرویم و بە پای گردە میرسیم و از مسیر پاکوب پایین میرویم و بە کمپ میرسیم.
جمعە ۲شهریور
 ساعت چهار از خواب بیدار شدە و بعد از صرف صبحانە بە سمت گردە حرکت میکنیم. همراە با احمد قاسمی و بیتا زنجانی از تهران، بیان کولە از بوکان و مهسا محمدامینی از سردشت صعود میکنم و بە عنوان راهنما باهاشون بالا میروم. بعد از رسیدن بە ابتدای گردە، توضیحات لازم را بە تیم میدهم و حرکت را ادامە میدیم. بە ترافیک میخوریم و تیم‌ها درهم میپیچند. سرعت صعود را کمتر میکنم و استراحت بیشتری میدهم تا توی ترافیک گیر نکنیم و اذیت نشویم بعد از سنگ‌سماور آخرین طول را هم صعود میکنیم و بە یال قلە میرسیم. 
بە عنوان آخرین تیم بە قلە میرسیم و بعد از گرفتن عکس یادگاری، بە سمت سیاە‌سنگ‌ها حرکت میکنیم. بخاطر خستیگی زیاد حرکت تیم خیلی کند است. بالاخرە بعد از ساعتها تلاش، غروب بە چادرها میرسیم.
شنبە ۳شهریور
 ساعت شش از خواب بیدار میشویم و همنوردان  بجنورد بە قصد صعود گردە درحال آمادە شدن هستند و یک تیم سە نفرە هم میخواهند مسیر هاری‌روست را چند طول صعود کنند. ما هم لوازم رو جمع و بە سمت پایین حرکت میکنیم. بعد از چهار ساعت بە ونداربن میرسیم.
گزارش از محمد ظاهری

تاریخ اجرای برنامه: ۲۶ الی ۳ شهریور ۱۳۹۷
شرکت کنندگان آقا: سعید محمدزاده، محمد ظاهری(سرپرست)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *