صعود به قله پریشان از تیغه شرقی و مسیر آلپی

مورخه ۸ تیر ۱۸ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنانه زمان بندی شده ۶ ماهه اول  از مسیر آلپی و تیغه شرقی به قله پریشان صعود نمودند.

دورنمای پریشان

قله پریشان از مسیر تیغه شرقی

قله

بیشتر بخوانید