پیمایش دریاچه گهر

مورخه ۲۴ الی ۲۶ خرداد ماه ۲۶ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول  از دریاچه گهر در استان لرستان بازدید نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۴ الی ۲۶ خرداد ۱۳۹۷شرکت کنندگان آقا: طیب صالجی، حبیب حنیفی، محمد میرانی،

بیشتر بخوانید