صعود به قله بدر و کانی شاه پسند

مورخه ۱۸ خرداد ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله بدر و کانی شاه پسند صعود نمودند.

قله بدر

کانی شاه پسند
تاریخ اجرای برنامه: ۱۸ خرداد ۱۳۹۷شرکت کنندگان آقا: علی الیاسی، مجید معظمی،

بیشتر بخوانید