صعود به قله قلعه ماران و پیمایش جنگل قلعه ماران در استان گلستان

مورخه ۱۵ خرداد ۴۷ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله قلعه ماران  صعود نموده سپس جنگل قلعه ماران را نیز پیمایش نمودند.
در این پیمایش۵ تن از اعضای باشگاه پاسارگاد گنبد به عنوان راهنما آنها را همراهی

بیشتر بخوانید