پیمایش خط الراس گنجنامه تا قزل ارسلان در همدان

مورخه ۱۰ الی ۱۱ خرداد ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول خط الراس گنجنامه تا قزل ارسلان در همدان را پیمایش نمودند.
لازم به ذکر است که طبق برنامه ابتدا قرار بود خط الراس گنجنامه به آلما بلاغ

بیشتر بخوانید