هفتمین اردوی آموزشی و انتخابی تیم امید

برای آقای سینا ابراهیمی عضو باشگاه قاجر آرزوی موفقیت در هفتمین اردوی آموزشی و انتخابی تیم امید داریم.

بیشتر بخوانید