صعود استانی به قله عرب حمزه در بیجار

مورخه ۲۷ بهمن ماه ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر در صعود استانی به قله ۲۶۷۰ متری حمزه عرب در بیجار شرکت نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶شرکت کنندگان آقا: اصغر رضایی، مهدی لقاییشرکت کنندگان خانم: مهناز

بیشتر بخوانید