صعود به قلل قلوز

مورخه ۲۰ بهمن ماه ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر به قله قلوز در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۶شرکت کنندگان آقا: محمد میرانی، مجتبی مالکی، محمد صالحی، سینا ابراهیمی، عبدالله سنگین آبادی (سرپرست)

بیشتر بخوانید
صعود به قله یخچال در همدان

مورخه ۲۲ بهمن ۳ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه ۶ ماهه دوم به قله یخچال در همدان صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۱ و ۲۲ بهمنشرکت کنندگان آقا: محمد میرانی، علی رضا میرانی، شهرام نعمتی(سرپرست)

بیشتر بخوانید