شناسایی مسیر دره یخار جهت صعود زمستانه

مورخه ۱۸ و ۱۹ آبان ۵ تن از اعضای باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم  جهت شناسایی مسیر دره یخار برای صعود زمستانه به دماوند رفتند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب….

دره یخار

بیشتر بخوانید